Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie

Menu Serwisu
 
PROGRAM PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZWJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PRACY

DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Podstawa prawna:

 

?         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

?         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324).

?         Statut przedszkola.

 

Dokumentacja do opracowania rocznego programu:

 

?         Wnioski z posiedzenia rady pedagogicznej kończącej rok szkolny

?         Oczekiwania rodziców wobec przedszkola

?         Treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola.

?         Treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego.

?         Treści podstawy programowej.

 

W roku szkolnym 2015/2016 program pracy dydaktyczno - wychowawczej w naszym przedszkolu realizowany będzie w oparciu o następujące priorytety:

 

1. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności muzycznej dzieci w różnorodnych formach działalności.


 

Cele

Sposób realizacji, treści kształcenia, formy i środki realizacji.

Termin

Kogo dotyczy

 

Rozwijanie ekspresji  muzycznej.

 

 

 

Tworzenie warunków do bezpośredniego i systematycznego kontaktu z muzyką.

- Nauka piosenek i codzienne ich utrwalanie poprzez śpiew indywidualny i zbiorowy.

 

 

Na bieżąco ciągu roku szkolne-go

 

 

Wychowawcy wszystkich gryp.

 

Nauczyciele zajęć dodatkowych

 

 

 

 

 

- Nauka podstawowych  elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo) podczas zabawach muzyczno ? ruchowych.

- Zabawy uwrażliwiające na elementy muzyki ? dynamika, rytm, wysokość, barwa dźwięku.

- Nauka gry na instrumentach

bębenek, tamburyn, grzechotka, kołatka, drewienka, tarka, trójkąt, talerze oraz różnorodne wykonane przez dzieci przy pomocy nauczycielki.

 

Rozwijanie zainteresowania muzyką, nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych i tanecznych.

- Samodzielne tworzenie melodii do poznanej piosenki.

Systematycznie

 

Wszystkie grupy

- Udział w koncertach muzycznych, słuchanie muzyki (przybliżenie dzieciom różnych gatunków muzycznych).

Okazjonalnie

Grupa 4 i 5 latków

- Rozwijanie umiejętności tanecznych oraz wokalnych, organizacja zajęć rytmiczno- muzycznych. Nauka elementów tańca klasycznego, nowoczesnego, tańce regionalne, narodowe.

 

 

Raz w tygodniu

 

Nauczyciel zajęć muzyczno rytmicznych.

- Organizowanych w przedszkolu uroczystości z elementami tańca i muzyki, dzień matki, jasełka, zakończenie roku szkolnego.

Okazjonalnie, kilka razy w roku

Grupa 4 i 5 latków.

 

Kształtowanie zdolności muzycznych dziecka w różnych formach aktywności

- Słuchanie muzyki podczas różnych form działalności dzieci ( np. w trakcie zajęć ruchowych, plastycznych, relaksacyjnych)

- Łączenie muzyki z dramą (zabawa inscenizowana do piosenki).

- Plastyczna interpretacja piosenek, utworów klasycznych i instrumentalnych zorganizowanie konkursu plastycznego Malowanie muzyką

- Prezentacja posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych, organizacja konkursów wewnątrz przedszkolnych

Konkurs na najładniejszą piosenkę.

- Włączenie muzyki do zabawy z elementami dramy. Nauka tworzenia improwizacji słowno-muzycznych, łączenie bajki z grą na instrumentach Muzyczny Czerwony Kapturek.

- Zagadki słuchowe, rozpoznawanie odgłosów zabawek.

- Co mi w duszy gra, odzwierciedlenie swoich emocji Tworzenie improwizacji instrumentalnych na podstawie obejrzanego filmu, przedstawienia teatralnego,  wysłuchanej bajki bądź wiersza,

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele w wszystkich grupach.

 

Nauczyciele grupy 4 i 5 latków

 

Wszystkie grupy

 

 

Grupa dzieci 5 letnich

 

 

Wszystkie grupy

Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania.

 

Poznawanie instrumentów muzycznych

 

Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka

 

 

- Tworzenie odpowiedniego warsztatu pracy, dostarczanie dzieciom instrumentów, doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych, udostępnianie grających zabawek. Urządzenie w salach kącików muzycznych.

- Eksperymentowanie z dziećmi w tworzeniu dźwięków, poszukiwanie źródeł dźwięków-Kreatywne instrumenty, wykonywanie z różnych materiałów np. puszek, pudełek, kapsli, koralików, fasoli itp.

- Organizowanie zabaw tanecznych przy muzyce z wykorzystaniem baloników, chust, wstążek, chusty animacyjnej podczas codziennego pobytu dziecka a także podczas dnia dziecka, zabawy Andrzejkowej, zabawa karnawałowa?.

 

Wrzesień 2015

 

 

 

 

W I oraz II półroczu

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele w wszystkich grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruch przy muzyce

 

 

 

 

 

 

 

 

- Szeroko należy stosować efekty akustyczne uzyskane poprzez ruch własnego ciała np. jak tupanie, uderzanie o uda.

- Zabawy ruchowe, gimnastyka z wykorzystaniem muzyki.

- Organizowanie zabaw ruchowych przy akompaniamencie instrumentu, rozluźniające, rozwijające koncentrację uwagi, doskonalące koordynacje ruchów, wzmacniające różne grupy mięśni

 

 

Systematycznie w ciągu roku

 

Wszyscy nauczyciele, w szczególności młodsze przedszkolaki.

Opracowanie i wdrażanie programów/

metod aktywizujących.

Eliminacja napięcia, zaburzeń emocjonalnych i stymulowanie rozwoju dzieci poprzez techniki relaksacyjne.

Muzykoterapia

Muzykodrama

Masaż relaksacyjny

Relaks oddechowy

ruch fizyczny w celu rozciągnięcia napiętych mięśni;

napinanie i rozluźnianie grup mięśni (Jacobson);

koncentracja na bodźcach odbieranych z zewnątrz;

obserwacja oddechu i zaakcentowanie oddychanie przeponą;

posługiwanie się przyjemnymi wyobrażeniami (np.: leżę na plaży);

formułowanie pozytywnych myśli (np.: potrafię to zrobić)

 

 

Systematycznie w ciągu roku i według potrzeb grupy

 

Nauczyciele wszystkich grup, zwłaszcza dotyczy pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


2. Rozwijanie intuicji matematycznej, kształtowanie zdolności do uczenia się matematyki i logicznego myślenia.

 

 

Cele

Sposób realizacji, treści kształcenia, formy i środki realizacji.

Termin

Kogo dotyczy

Rozwijanie zainteresowań

i uzdolnień

matematycznych

 

 

Rozwijanie logicznego myślenia

 

wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych

 

Kształtowanie umiejętności liczenia

 

-Wspólne  rozwiązywanie rebusów, łamigłówek, układanie puzzli.

- Zabawy logiczne.

- Wspólne liczenie i przeliczanie odgłosów i przedmiotów w otoczeniu.

- Przyczyna i skutek, przewidywanie następstw

- Układanie historyjek obrazkowych wg. kolejności zdarzeń.

- Tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy przez nauczycieli: pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, prowadzenie zajęć koleżeńskich, konkursów, quizów z zakresu edukacji matematycznej.

 

 

Przez cały rok

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

- Stosowanie wyliczanek, piosenek, zagadek.

- Pedagogika zabawy.

- Dodawanie i odejmowanie na konkretach.

Na bieżąco

Grupa 3 latków

-Samodzielne doświadczanie - nakłanianie dziecka do wyjaśnień jak doszło do rozwiązania.

- Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka, liczenie na konkretach,

- Liczy elementy zbioru, ustala ile ich jest, porównuje wielkość.

- Wprowadzanie i wyjaśnianie podstawowych pojęć matematycznych w zabawach.

- Tworzenie gier z ustaleniem reguł.

- Układanie opowiadań matematycznych do podanej formuły, stawianie pytań i problemów do rozwiązania.

 

W ciągu roku i według potrzeb grupy

 

Grupa 4 i 5 latków

 

Korzystanie z różnorodnych metod aktywizujących:

 

 

 

 

 

Doskonalenie orientacji przestrzennej

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie

Intuicji geometrycznych

 

 

 

 

Klasyfikacja

 

 

 

 

 

 

 

- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

-Metoda edukacji matematycznej E. Gruszczyk Kolczyńskiej.

- Zorganizowanie ? Skarbca matematycznego (frotki, gumki, spinacze, patyczki, materiał przyrodniczy, guziki, zakrętki, sznurówki, tasiemki, wagi, naczynia,

miarki itp.)

 

Nauka wskazywania i nazywa części ciała.

Doskonalenie umiejętności wskazania prawej i lewej stronę ciała .

Nauka orientacji w na kartce papieru.

Rytm - dziecko odtwarza wysłuchany rytm za pomocą liczmanów, klocków, kolorowych pasków papieru.

Rytmiczna organizacja czasu Dostrzega stałe następstwo dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

 

Poznawanie kształtów i figur geometryczne, dziecko określa ich charakterystyczne cechy.

Kształtowanie umiejętności manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur układa kompozycje, mozaiki z figur geometrycznych.

 

Dziecko uczy się klasyfikowania przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech.

Porządkuje jednorodne przedmioty w otoczeniu na podstawie różnic między nimi.


Kształtowanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i

ciężaru

Dziecko porównuje wielkość przedmiotu względem siebie lub innego przedmiotu.

 

Dziecko poznaje różne rodzaje wag, zna ich role w określaniu masy przedmiotów.

Kształtowanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru długości,

szerokości i wysokości. Dziecko potrafi mierzyć przedmioty i rozumie stałość miary (długość, szerokość, wysokość).

Dokonuje pomiarów względem siebie lub innego przedmiotu.

 

 

Wrzesień 2015

 

 

 

 

 

 

W  ciągu całego roku

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Grupa dzieci 4 i 5 letnich

 

 

 

 

 

Kalendarz uroczystości i imprez w roku szkolnym 2015/2016

 

Data

Tematyka

Rodzaj imprezy

Osoba odpowiedzialna

X 2015

Pasowanie na przedszkolaka

Impreza wewnątrz grupy

Anna Andraka  3 latki

XI 2015

Zabawa Andrzejkowa

Zabawa muzyczno taneczna

Nauczycielki wszystkich grup

XII 2015

Odwiedziny Świętego Mikołaja

Zabawa taneczna z Mikołajem oraz wręczenie paczek

Nauczycielki wszystkich grup

XII 2015

Wigilia

Udział w wspólnym poczęstunku dzieci, personelu, nauczycieli i dyrekcji

Nauczycielki wszystkich grup

I 2016

Jasełka

Przedstawienie bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci dla rodziców

Weronika Szwabe  4 latki

Natalia Malc  5 latki

 

Styczeń 2016

Dzień Babci i Dziadka

Uroczystość z udziałem Babć i Dziadków

Weronika Szwabe  4 latki

Natalia Malc  5 latki

 

Luty

Zabawa karnawałowa

Zabawa taneczna z udziałem dzieci z wszystkich grup

Nauczycielki wszystkich grup

Marzec

Dzień wiosny

Przedstawienie teatralne w wykonaniu nauczycieli dla dzieci. Żegnamy zimę  witamy wiosnę, zabawy z Marzanną

 

 

Nauczycielki wszystkich grup

Kwiecień

Wielkanocny zajączek

Uroczyste powitanie zajączka z niespodziankami

Nauczycielki wszystkich grup

Kwiecień

Dzień ziemi

Aktywny udział wszystkich dzieci w sprzątaniu świata

Nauczycielki wszystkich grup

Maj

Dzień Matki

Uroczyste przedstawienie dla mam, montaż słowno muzyczny w wykonaniu dzieci i wręczanie upominków

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup

Czerwiec

Uroczyste zakończenie przedszkola

Przedstawienie programu artystycznego przez dzieci odchodzące do szkoły

 

Natalia Malc

5 latki

Wrzesień 2015 czerwiec 2016

Spektakle teatralne na terenie przedszkola.

Wyjścia do Gminnego Ośrodka Kultury

Wycieczki

 

Terminy wymieniony imprez do uzgodnienia i wg propozycji rodziców

Dyrektor

Nauczycielki wszystkich grup

 

Rodzice

 Harmonogram uroczystości może ulec zmianie

 

 

 

 
Goście Puchatka:
<-- Powrót Dotychczas Chatkę Puchatka odwiedziło .82584 osób.